บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง เลือกระยะเวลาฝากได้ตามใจ กับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จาก ธ.ออมสิน

วันที่ : 6 ม.ค. 63
เข้าดูทั้งหมด : 2,376 คน
โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง เลือกระยะเวลาฝากได้ตามใจ กับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จาก ธ.ออมสิน


โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูงจากธนาคารออมสิน ให้คุณเลือกฝากได้ตามใจ 2 ช่วงระยะเวลาฝาก กับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือนหรือ 7 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป ด้วยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :
ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน 1.10
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน 1.20
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
  3. สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษเล่มเดิม (ตามระยะเวลาฝากที่เลือก) มาฝากเพิ่มได้
  4. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  6. สามารถถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้
  7. กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันถอน
  8. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
  9. นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115 หรือ www.gsb.or.th

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด