บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษ จาก ธ.กรุงเทพ ให้ดอกเบี้ยสูง โดนใจ

วันที่ : 18 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,172 คน
โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษ จาก ธ.กรุงเทพ ให้ดอกเบี้ยสูง โดนใจ


บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อนคู่คิด ให้เป้าหมายเป็นจริงได้ กับบัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน และ 9 เดือน รับฝากตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
อัตราดอกเบี้ย
 ระยะเวลาที่เลือกฝาก อัตราดอกเบี้ย  วงเงินฝาก 
บัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน 1.250% ต่อปี  ตั้งแต่ 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน 1.375% ต่อปี  ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป  
บัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน 1.375% ต่อปี  ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 20 ธันวาคม 2562
เงื่อนไขการรับฝากสำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน
 1. ให้บริการลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
 2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน ได้คนละ 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีโดยใช้ชื่อร่วม หรือคณะบุคคลได้
 3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินแต่ละยอดเงินฝาก ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท และยอดเงินรวมในบัญชีทุกยอดฝากต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
 4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด
 5. เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 6. กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด
  6.1 หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  6.2 หากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก
 7. รายละเอียดอื่น โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
เงื่อนไขการรับฝากสำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน และ 9 เดือน
 1. ให้บริการลูกค้าทั่วไป ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สถาบันการเงิน กองทุน และสหกรณ์ออมทรัพย์
 2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินแต่ละยอดเงินฝาก ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด
 4. เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด
  5.1 หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  5.2 หากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก
 6. รายละเอียดอื่น โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด