บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ยิ้มรับดอกเบี้ยออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง 1.60% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงินเพิ่ม

วันที่ : 10 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 964 คน
ยิ้มรับดอกเบี้ยออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง 1.60% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงินเพิ่ม


ยิ้มรับดอกเบี้ยออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง รับดอกเบี้ยโบนัส + 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ หรือลูกค้าเดิมมียอดเงินฝากส่วนเพิ่มตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 50 ล้านบาท ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 - 5 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ 
 ยอดเงินฝาก ณ สิ้นวัน ดอกเบี้ยปกติ
(ต่อปี) 
ดอกเบี้ยโบนัส
(ต่อปี) 
ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยโบนัส
(ต่อปี) 
น้อยกว่า 5 ล้านบาท 1.00% 
5 ล้านบาท - < 30 ล้านบาท  1.35% 
+0.25%  
สำหรับยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม
5 ล้านบาท - 50 ล้านบาท  
1.60% 
30 ล้านบาท  - < 100 ล้านบาท  1.45%  1.70%
100 ล้านบาท เป็นต้นไป  1.55%  1.80% 
*ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวัน - ฐานเงินฝาก
ฐานเงินฝาก คือ ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 4 กันยายน 2562
เงื่อนไขโปรโมชั่น
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา จะได้รับดอกเบี้ยโบนัส ในกรณีที่มียอดเงินฝากส่วนเพิ่ม ในแต่ละวันเทียบกับฐานเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 4 กันยายน 2562
  2. อัตราดอกเบี้ยโบนัส สำหรับยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม ตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 50 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2562 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  3. หากยอดเงินฝากใหม่ หรือเงินฝากส่วนเพิ่ม น้อยกว่า 5 ล้านบาท หรือมากกว่า 50 ล้านบาท จะไม่ได้ดอกเบี้ยโบนัสทั้งจำนวน
  4. ดอกเบี้ยโบนัสจำกัด 1 คน 1 บัญชี หากพบลูกค้าท่านใดที่มีมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะมีการเรียกคืนดอกเบี้ยโบนัสที่ได้จ่ายไปแล้วในเดือนถัดไป
  5. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยโบนัส รวมกับดอกเบี้ยปกติ และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
  6. การทำรายการฝาก - ถอน ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการ ธนาคารไม่คำนวณดอกเบี้ยโบนัสในวันหยุดนั้นๆ แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติ
  7. ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  8. บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  9. อัตราดอกเบี้ย ยอดเงินฝากขั้นต่ำ เงื่อนไขการเปิดบัญชี เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย วิธีการคำนวณดอกเบี้ย จำนวนบัญชีที่เปิดได้ ภายใต้บัญชีออมทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น
  10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด