บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษ 50 เดือน จาก ธ.เกียรตินาคิน อัตราดอกเบี้ยสูง 2.20% ต่อปี

วันที่ : 3 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,742 คน
โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษ 50 เดือน จาก ธ.เกียรตินาคิน อัตราดอกเบี้ยสูง 2.20% ต่อปี


บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 50 เดือน (KK Fixed Deposit) จากธนาคารเกียรตินาคิน เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะยาว สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท และสามารถฝากได้สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ให้ดอกเบี้ยสูงแบบรายเดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.20% ต่อปี
เงื่อนไข
 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้ทุกประเภท (บัญชีและ/หรือ/เพื่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง), ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอื่นแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย     
 3. ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท (ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า)
 4. ฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 5. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  5.1 ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  5.2 ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด