บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ประกันธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน จ่ายเบี้ยฯ เบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 14 บาท**

วันที่ : 29 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 629 คน
ประกันธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน จ่ายเบี้ยฯ เบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 14 บาท**


ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน "แบบพรูคุ้มครองชีวิต คืนเบี้ยประกันภัย 2 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)" และ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน) เป็นประกันชีวิตและสุขภาพ ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วย มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 2 แผน
 รายละเอียด  แผน 1  แผน 2
 คุ้มครองชีวิต  100,000 บาท 
ค่าชดเชยรายวัน กรณีเป็นคนไข้ใน สูงสุด 365 วัน
(ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง)* 
 1,000 บาท 2,000 บาท 
 ครบกำหนดสัญญา (ปีที่ 15) 105% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี
ของกรมธรรม์หลัก 
*อ้างอิง ตามนิยาม การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • เลือกรับค่าชดเชย 1,000 หรือ 2,000 บาท (กรณีเป็นคนไข้ใน)
 • คุ้มครองชีวิต 100,000 บาท 15 ปี
 • รับเงินคืน 105% ของเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด เมื่อครบกำหนดสัญญา 15 ปี
 • ชำระเบี้ยสบายๆ (ตัวอย่าง: เพศหญิง อายุ 30 ปี ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท, ค่าชดเชยรายวัน 1,000 บาท, เบี้ยประกันรวมเพียง 5,100 บาท/ปี)
การจ่ายผลประโยชน์
การจ่ายผลประโยชน์สัญญาหลัก ในขณะที่กรมธรรม์นี้มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะจ่ายเงิน ดังนี้
 1. ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน (ตามชั้นอาชีพที่ 1) รายปี ของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
 2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่มากกว่าระหว่างเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) บริษัทฯ มีสิทธิหักหนี้สินดังกล่าวออกจากผลประโยชน์ข้างต้นได้
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่มหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
การจ่ายผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI) : ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นรายวัน (ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน เป็นเวลาไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุระหว่าง 16 - 50 ปี
 2. ระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 65 ปี)
 3. ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันภัย (ชนิดแถลงคำถามสุขภาพ 24 โรค)
 4. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
หมายเหตุ :
 1. เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้น หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 6. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 7. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี สำหรับเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (ผู้ขายมีหน้าที่แจ้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น ไม่สามารถการันตีหรือให้คำแนะนำอื่นๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้)
 8. ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 9. ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบ "พรูคุ้มครองชีวิต คืนเบี้ยประกันภัย (2)" (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน)
 10. อัตราเบี้ยประกันภัยของแบบ "พรูคุ้มครองชีวิต คืนเบี้ยประกันภัย (2)" (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน) เป็นเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
ผู้เอาประกันภัยสามารถดูวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยโดยละเอียดจากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1621

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด