บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

Be Happy Be Wealthy เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก ธ.เกียรตินาคิน รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 10,000 บาท

วันที่ : 22 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,575 คน
Be Happy Be Wealthy เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก ธ.เกียรตินาคิน รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 10,000 บาท


โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคารเกียรตินาคิน เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน, บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน และบัญชีเงินฝาก KK Free 55 Up และคงยอดเงินฝากเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี 
 • ยอดเงินฝาก 1 - 10 ล้านบาท รับเงินคืนเข้าบัญชีล้านละ 400 บาท (เงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.16% ต่อปี)
 • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 11 ล้านบาทขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชีล้านละ 600 บาท (เงินคืนเข้าบัญชีเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.167 - 0.2% ต่อปี และเงินคืนล้านละ 600 บาท คิดตั้งแต่ล้านที่ 11 เป็นต้นไป)
ตัวอย่างการคำนวณเงินคืนเข้าบัญชี : จากยอดเงินฝากที่เข้าเงื่อนไขจำนวน 12,000,000 บาท
เกณฑ์การฝากเงิน เงินคืนเข้าบัญชี  คำนวณเงินคืนเข้าบัญชี 
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 - 10,000,000 บาท
(จากตัวอย่างคิดที่จำนวน 10,000,000 บาท) 
ล้านละ 400 บาท 4,000 บาท 
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 11,000,000 บาทขึ้นไป 
(จากตัวอย่างคิดที่จำนวน 2,000,000 บาท)
ล้านละ 600 บาท 1,200 บาท 
ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี  5,200 บาท 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 62
เงื่อนไข
 1. เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทและตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน
 2. ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน, 25 เดือน  และ KK Free 55 Up ระหว่างวันที่ 22 ก.ค.- 31 ส.ค. 62
 3. ลูกค้าคงยอดเงินในบัญชีเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีครั้งแรก
 4. ธนาคารจะคำนวณเงินคืนจากยอดเงินเฉลี่ย 90 วัน นับจากวันแรกที่เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 22 ก.ค.- 31 ส.ค. 62 และใช้ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 5. ธนาคารจะพิจารณาการคืนเงินเข้าบัญชีของเจ้าของบัญชีที่เข้าร่วมแคมเปญ เท่านั้น
 6. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีภายในวันที่ 18 ธ.ค. 62
 7. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน
 8. ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมแคมเปญของธนาคาร ณ สาขาที่เปิดบัญชีภายในวันที่ 22 ก.ค.-31 ส.ค.62
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด