บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน จาก LH Bank ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี

วันที่ : 1 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,971 คน
โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน จาก LH Bank ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี 


โปรโมชั่น บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ (New CIF) ของธนาคารเท่านั้น วงเงินเปิดบัญชีเริ่มต้น 2 ล้านบาท และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีอัติโนมัติ 
อัตราดอกเบี้ยคงที่
  • เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 1.88% ต่อปี
  • เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 31 ก.ค. 62 หรือยอดเงินฝากรวมครบ 1,000 ล้านบาท
เงื่อนไขบัญชี
  1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ (New CIF) เท่านั้น
  2. กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
  3. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยดอกเบี้ยหลังหักภาษี จะถูกนำเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ
  4. กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือน หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติแล้ว ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
  5. กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศธนาคารฯ และหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
  6. เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน มาเป็นประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน ปกติ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 หรือ โทร. 1327

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด