บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 แบบไร้ใบตราสาร

วันที่ : 10 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 5,192 คน
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 แบบไร้ใบตราสาร


ลงทุนอย่างมั่นใจกับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 แบบไร้ใบตราสาร
ธนาคารกรุงเทพ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการคลังให้ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 แบบไร้ใบตราสาร เสนอขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 - 6 กันยายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย) ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวงเอทีเอ็ม
เนื่องจากพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนก่อนการซื้อ ซึ่งธนาคารกรุงเทพเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขที่ผู้ถือพันธบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร กับธนาคารกรุงเทพไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้เลขที่ผู้ถือพันธบัตรเดิมซื้อพันธบัตรรุ่นนี้ได้
ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง 
ชื่อรุ่นพันธบัตร : พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 แบบไร้ใบตราสาร
อายุ : 5 ปี และ 10 ปี - แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
วงเงินรวมที่เสนอขาย : 20,000 ล้านบาท
วันครบกำหนดไถ่ถอน :
  • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
  • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2572
    *หากวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุด ธปท.ให้เลื่อนวันครบกำหนดเป็นวันทำการถัดไป
อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับ :
  • รุ่นอายุ 5 ปี (SB245A) - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี
  • รุ่นอายุ 10 ปี (SB295A) - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.05% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ปีละ 2 งวด คือในวันที่ 17 พฤษภาคม และ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 การคำนวณดอกเบี้ยคำนวณจากมูลค่าตามราคาตราของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนจ่ายในวันทำการถัดไปโดยไม่คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามจำนวนวันที่เลื่อนออกไป
วันที่จำหน่าย : วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 - 6 กันยายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย) 
วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง : วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท (1 หน่วย) ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ
ราคาจำหน่าย : ราคาหน่วยละ 1,000 บาท และทวีคูณของ 1,000 บาท
*กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารผู้จัดจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
วิธีการจัดจำหน่าย : จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวงเอทีเอ็ม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 6 กันยายน 2562 และจัดจำหน่ายผ่าน ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารกำหนด
ข้อกำหนดอื่นๆ
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้ถือพันธบัตรที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพตามที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน
  • หากวันจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคาร จะชำระดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป
  • ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ต่อปี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับเอกสารรู้ก่อนซื้อพันธบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333
ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด