บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ลูกค้าซิตี้แบงก์ ดับเบิ้ลอัพคะแนนสะสมเท่าตัว พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 1.70% ต่อปี

วันที่ : 2 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,377 คน
ลูกค้าซิตี้แบงก์ ดับเบิ้ลอัพคะแนนสะสมเท่าตัว พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 1.70% ต่อปี


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้แบงก์ ดับเบิ้ลอัพคะแนนสะสมเท่าตัว พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 1.70% ต่อปี
รับดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำ 3 เดือน บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท
 • ยอดเงินฝากขั้นต่ำของบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูท เท่ากับ 100,000 บาท
 • เมื่อบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทนี้ครบกำหนด 3 เดือน ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจำรวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทนี้ได้
 • หากลูกค้าถอนบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทก่อนครบกำหนด 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
 • บัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูท สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน โดยลูกค้าสามารถเปิดได้เพียงบัญชีเดียว ภายใน 3 เดือนปฏิทิน หลังจากที่เริ่มเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
ดับเบิ้ลอัพคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว*
ประเภทบัญชีฯ  ยอดบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนรวม  เครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุดจากวันที่เปิดบัญชีฯ ถึง ธ.ค. 62  เครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุดจากวันที่เปิดบัญชีฯ ถึง ธ.ค. 62 
บัตรเครดิตทุกประเภท
(ยกเว้นบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และ บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม)  หรือ
บัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส  หรือ บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม 
Citigold   10 ล้านบาทขึ้นไป  200,000  66,666 20,000 
 5 - 9.99 ล้านบาท 100,000  33,333  10,000 
Citi Priority   1 - 4.99 ล้านบาท 30,000  10,000  3,000 
*สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม จะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเครดิตเงินคืน
ข้อกำหนด และเงื่อนไข (โปรโมชั่นดับเบิ้ลอัพ ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่)
 1. โปรโมชั่นดับเบิ้ลอัพมีผลสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ที่เปิดบัญชีฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนจากทางธนาคาร เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากคะแนนสะสม/เงินคืนปกติ และคะแนนสะสม/เงินคืนโบนัสดังกล่าวจะถูกคำนวณจากการใช้จ่ายบัตรเครดิตนับตั้งแต่วันที่เป็นลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ จนถึงวันสรุปยอดบัญชี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 2. ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ คือ ลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีเงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน และเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2562 ด้วยเงินใหม่ และมียอดเงินรวมในทุกบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนตามมูลค่าที่กำหนดตามตารางด้านบน ตลอดถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
 3. ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ ต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้) และคงสถานภาพเป็นผู้ถือบัตรหลักตลอดระยะเวลาของโปรโมชั่น เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่นนี้
 4. ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ ที่เข้าตามเงื่อนไขข้อ 2 และ 3 จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากคะแนนสะสม/เงินคืนปกติ และคะแนนสะสม/เงินคืนโบนัส โดยคิดจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่เป็นลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่นับรวมคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากโปรโมชั่นอื่นๆ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด และ/หรือเครดิตเงินคืนรวมเพิ่มสูงสุดต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาของโปรโมชั่น ตามตารางด้านบน
 5. ในกรณีที่ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่มียอดใช้จ่ายในบัตรเครดิตซิตี้มากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คำนวณคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด/เครดิตเงินคืนที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มให้เฉพาะบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละรอบการคำนวณ โดยแบ่งเป็น 4 รอบดังนี้
  - รอบการคำนวณที่ 1 : รอบสรุปบัญชีระหว่าง 1 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562
  - รอบการคำนวณที่ 2 : รอบสรุปบัญชีระหว่าง 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562
  - รอบการคำนวณที่ 3 : รอบสรุปบัญชีระหว่าง 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562
  - รอบการคำนวณที่ 4 : รอบสรุปบัญชีระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มกราคม 2563
  ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดบนบัญชีบัตรเครดิตที่แตกต่างกันในแต่ละรอบการคำนวณ ธนาคารจะให้คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนเพิ่มโดยจำกัดตามสัดส่วนคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนเพิ่มตามตารางด้านบน ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมและ/หรือเครดิตเงินคืนเพิ่มภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของแต่ละรอบการคำนวณที่กำหนดข้างต้น
 6. เงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาฝาก หรือลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคาร เงินฝาก หรือเงินลงทุนที่โยกย้ายจากบัญชีภายในธนาคารไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่
 7. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นต้องมิใช่บุคคลอเมริกัน
 8. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นต้องมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารภายในประเทศไทย
 9. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ของโปรโมชั่นนี้ ยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ยอดเงินคงเหลือในบัญชี และธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นรายเดือนจะถูกคำนวณภายใต้เจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น โดยสิทธิประโยชน์จะมอบให้แก่เจ้าของบัญชีหลักที่เป็นลูกค้าธนาคารเท่านั้น
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด