บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน KK Fixed Deposit ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน

วันที่ : 1 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 923 คน
โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน KK Fixed Deposit ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน


บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน (KK Fixed Deposit) จากธนาคารเกียรตินาคิน เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูงแบบรายเดือน
อัตราดอกเบี้ย : 1.65% ต่อปี
เงื่อนไข
 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ สามารถเปิดบัญชี ชื่อร่วม และ/หรือ คณะบุคคลได้ (ไม่รวม มูลนิธิ วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อรายการ ภายในระยะเวลา
 4. โปรโมชั่น และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท/ราย (ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า)
 5. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  5.1 ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  5.2 ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด