บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ รักษายอด 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.90% ต่อปี

วันที่ : 14 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,733 คน
โปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ รักษายอด 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.90% ต่อปี


โปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ รับดอกเบี้ยทันที รักษายอด 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.90% ต่อปี สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 เท่านั้น
เงื่อนไขบริการ
  1. ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา และธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้เปิดบัญชีชื่อร่วม (และ/หรือ)
  2. เลือกเปิดบัญชีขั้นต่ำตามยอดฝากที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท
  3. รับดอกเบี้ยทันทีในวันที่เปิดบัญชี (กรณีฝากด้วยเช็ค ต้องรอทราบผลการเรียกเก็บเช็คก่อน)
  4. สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากส่วนที่เกินจากยอดฝากเงินที่กำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  5. เมื่อครบกำหนดรักษายอดเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใด เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
  6. กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่ายอดเปิดบัญชีก่อนครบกำหนดรักษายอดฝาก 12 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-697-5454

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด