บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เริ่มออมทั้งที ที่นี่ดอกเบี้ยสูง 2.60% ต่อปี กับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน จาก ธ.ธนชาต

วันที่ : 28 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,369 คน
เริ่มออมทั้งที ที่นี่ดอกเบี้ยสูง 2.60% ต่อปี กับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน จาก ธ.ธนชาต

เริ่มออมทั้งที ที่นี่ดอกเบี้ยสูง กับ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน จาก ธ.ธนชาต วงเงินฝากขั้นต่ำ 300 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน 
 • อัตราดอกเบี้ยสูง 2.60% ต่อปี
 • ไม่เสียภาษี เมื่อฝากครบกำหนด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (จำนวนทวีคูณแต่ละช่วงเงินฝาก ช่วงละ 100 บาท)
 3. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
 4. จำนวนเงินในการฝากจะต้องเท่ากันทุกเดือน โดยฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง และต้องนำฝากทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อรองรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษีครบกำหนด โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี
 6. อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 7. ไม่อนุญาตให้ถอนเงินบางส่วนจากบัญชีได้ กรณีผู้ฝากมีความจำเป็นต้องถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชี
 8. การปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีก่อนครบกำหนด จะได้ดอกเบี้ยดังนี้
  8.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน  จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  8.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 9. กรณีลูกค้าขาดการนำฝากเกิน 2 งวด และยังคงฝากต่อจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุดตามระยะเวลาที่ฝากจริง และหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝากนั้นด้วย
 10. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นภาษี ลูกค้าจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ
 11. อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 12. การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 13. เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด