บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจาก ธ.ไทยเครดิต ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.65% ต่อปี

วันที่ : 7 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 4,257 คน
โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจาก ธ.ไทยเครดิต ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.65% ต่อปี


เปิดบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารไทยเครดิต เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และรับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท ก็ได้รับดอกเบี้ยสูงโดนใจ มีให้เลือกหลายช่วงระยะเวลาฝาก 
อัตราดอกเบี้ย : 
 • ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
 • ระยะเวลาการฝาก 9 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี
เงื่อนไขบริการ
 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับรายการฝากครั้งต่อๆ ไป รายการละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 2. ให้บริการผู้ฝากประเภท บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
 3. รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดในอัตราที่แน่นอน หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
 4. สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน และ 9 เดือน ให้บริการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเพิ่มในแต่ละระยะเวลา สงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ลบ. (นับจากเงินที่เปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
 5. ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก 
 7. ธนาคารจะทำการรับฝากต่ออัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝากการเดิม และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-697-5454

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด