บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วันที่ : 7 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,646 คน
โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา แบ่งเป็น 3 ช่วงเงินฝาก ดังนี้
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี  
เงื่อนไขบัญชี
  1. ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  3. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุด ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝาก และอัตราดอกเบี้ยรับต้องเสียภาษี
  4. ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากร 
  5. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 หรือ โทร. 1327

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด