บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ประชาสัมพันธ์ กรณีเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ให้นำฝากที่สาขาเจ้าของเช็คเท่านั้น

วันที่ : 31 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,371 คน
ประชาสัมพันธ์ กรณีเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ให้นำฝากที่สาขาเจ้าของเช็คเท่านั้น

ด้วยสถิติการทุจริตที่เกิดจากการใช้เช็คในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า และธนาคาร เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ธนาคารจึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สั่งจ่ายเช็ค โปรดสั่งจ่ายด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อความ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป หากลูกค้าผู้ทรงเช็คได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ให้นำฝากเฉพาะที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น
ข้อแนะนำในการใช้เช็ค
ผู้สั่งจ่ายเช็ค : 
  1. ระมัดระวังในการเขียนเช็ค โดยไม่แก้ไขข้อความ/ตัวเลขบนหน้าเช็ค เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลงข้อมูล
  2. เก็บรักษาเช็คให้อยู่ในที่ปลอดภัย และต้องแจ้งธนาคารทันทีเมื่อทราบว่าเช็คหาย
ลูกค้าผู้ทรงเช็ค :
  1. ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการรับเช็ค โดยไม่รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ/ตัวเลข
  2. หากได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ/ตัวเลข ให้นำไปให้ผู้สั่งจ่ายเปลี่ยนเช็คใหม่ หรือ ให้นำไปขึ้นเงินที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น
  3. ไม่ควรพับเช็ค หรือทำให้เช็คชำรุด เพราะจะทำให้เช็คไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียกเก็บได้
  4. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเช็คคืน โปรดติดต่อสาขาของธนาคารเจ้าของเช็ค
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (คลิกดูประกาศที่นี่)

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด