บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ฉลองเทศกาลปีใหม่ และครบรอบธนาคาร 12 ปี กับโปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เปิดบัญชีใหม่ หรือฝากต่ออัตโนมัติ รับ Gift Voucher สูงสุด 1,000 บาท

วันที่ : 3 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 8,306 คน
โปรโมชั่นเปิดบัญชีใหม่ หรือฝากต่อ บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ รับ Gift Voucher สูงสุด 1,000 บาท

ฉลองเทศกาลปีใหม่ และครบรอบธนาคาร 12 ปี สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจที่ครบกำหนดและฝากต่อ รับ Gift Vouchers ห้างสรรพสินค้าชั้นนำสูงสุด 1,000 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 28 ก.พ. 62
เงื่อนไขในการรับ Gift Vouchers
  • เพิ่มค่าทันใจที่ครบกำหนด และได้รับการฝากต่ออัตโนมัติจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • จำนวนเงินเปิดบัญชี หรือ เงินฝากครบกำหนด ยอดฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท รับ Gift Vouchers มูลค่า 100 - 1,000 บาท (โดยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยรายปี (Annual Percentage Rate) ที่ผู้ฝากได้รับเพิ่มร้อยละ 0.10 ต่อปี ซึ่งคำนวณจากยอดเงินฝาก 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกคืน Gift Vouchers หากผู้ฝากถอนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องคงไว้ และไม่เป็นไปตามระยะเวลารักษายอดฝากที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ฝากที่มีบัญชีเงินฝากที่ครบกำหนดและประสงค์นำฝากต่อกับธนาคาร สามารถนำสมุดคู่ฝากมาติดต่อขอรับ Gift Vouchers ที่สาขาของธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับ Gift Vouchers
เงื่อนไขบริการ
  1. ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา และธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้เปิดบัญชีชื่อร่วม (และ/หรือ)
  2. เลือกเปิดบัญชีขั้นต่ำตามยอดฝากที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท
  3. รับดอกเบี้ยทันทีในวันที่เปิดบัญชี (กรณีฝากด้วยเช็ค ต้องรอทราบผลการเรียกเก็บเช็คก่อน)
  4. สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากส่วนที่เกินจากยอดฝากเงินที่กำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  5. เมื่อครบกำหนดรักษายอดเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใด เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
  6. กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่ายอดเปิดบัญชีก่อนครบกำหนดรักษายอดฝาก 12 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-697-5454

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด