บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสินฉลองเทศกาลปีใหม่ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.25% กับบัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.55% ต่อปี

วันที่ : 17 ธ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 16,097 คน
ธ.ออมสินฉลองเทศกาลปีใหม่ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.25% กับบัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.55% ต่อปี


ธนาคารออมสิน เพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.25% กับบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ และมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน 
อัตราดอกเบี้ย
 ประเภทเงินฝาก (สำหรับลูกค้าผู้ฝากทั่วไป) จำนวนเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) 
 เงินฝากประจำ 3 เดือน   ต่ำกว่า  1,000 ล้านบาท 1.15 
 ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  0.90 
 เงินฝากประจำ 6 เดือน   ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 1.40 
 ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  1.15 
 เงินฝากประจำ 12 เดือน    ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 1.55 
 ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท 2.00 
มากกว่า 3,000 ล้านบาทขึ้นไป  
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
เงื่อนไขสำคัญ
  1. การรับฝากเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป กรณียอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายบุคคล
  2. การรับฝากเงินฝากประจำ 12 เดือน กรณียอดเงินฝากมากกว่า 3,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายบุคคล ให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการธนาคารออมสินหรือผู้ที่ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพิจารณามอบอำนาจให้ตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
  3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้อีกสำหรับผู้ฝากที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยข้างต้นแล้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด