บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12, 24 เดือน จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 4 ธ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 10,885 คน
โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12, 24 เดือน จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงประจำเดือนธันวาคม 2561 จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 - 31 ธันวาคม 2561 
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (คณะบุคคล วัด หรือโบสถ์)
อัตราดอกเบี้ย :
 ระยะเวลา จำนวนเงินฝาก  บุคคลธรรมดา (% ต่อปี)   นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (คณะบุคคล วัด หรือโบสถ์) (% ต่อปี)
 5 เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท  1.60 1.60
 12 เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท  1.65 1.65
24 เดือน   ตั้งแต่ 50,000 บาท - 1,000,000 บาท   2.40 2.40
มากกว่า 1,000,000 บาท   2.00  2.00
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน Preferred* สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือสมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
อัตราดอกเบี้ย :
 ระยะเวลาฝาก จำนวนเงินฝาก  บุคคลธรรมดา (% ต่อปี) 
 5 เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท  1.65 
 12 เดือน  ตั้งแต่ 50,000 บาท 1.70
24 เดือน   ตั้งแต่ 50,000 บาท - 1,000,000 บาท  2.50
มากกว่า 1,000,000 บาท  2.00
เงื่อนไข
 1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ 
 2. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน Preferred* เป็นบัญชีสำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือสมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 3. จำนวนเงินที่รับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก โดยสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้
 4. สำหรับโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน เฉพาะกรณียอดเงินฝากรวมครั้งแรกของลูกค้า ไม่เกิน 1 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 2.40% (บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน), รับดอกเบี้ย 2.50% (บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน Preferred*) ลูกค้าไม่สามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้ และลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้ 1 บัญชี และเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 5. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 6. ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน
 7. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากโดยอัตโนมัติ
 8. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 5, 12 และ 24 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 9. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝาก เป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 5, 12 และ 24 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 5, 12 และ 24 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 10. ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ
 11. กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด