บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน* จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ดอกเบี้ยสูง 1.60% ต่อปี

วันที่ : 6 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 887 คน
บัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน* จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ดอกเบี้ยสูง 1.60% ต่อปี


โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน* จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (คณะบุคคล, วัด หรือโบสถ์) เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 1.60% ต่อปี 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 5 - 30 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
 1. บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ 

 2. จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก สำหรับโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ลูกค้าสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้ 

 3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดได้ 1 บัญชี และเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น

 4. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 

 5. ต้องมี หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน

 6. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากอัตโนมัติ

 7. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 5 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
   
 8. สิทธิการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด
  8.1 ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ

  8.2 กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง

 9. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 5 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 5 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่บังคั[ใช้อยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-626-7888

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด