บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ขยายเวลารับดอกเบี้ยสูง กับบัญชีเงินฝากประจำ Step Up 15 เดือน จาก ธ.ไอซีบีซี (ไทย)

วันที่ : 1 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 7,495 คน
ขยายเวลารับดอกเบี้ยสูง กับบัญชีเงินฝากประจำ Step Up 15 เดือน จาก ธ.ไอซีบีซี (ไทย)


อัพค่าเงินออมด้วยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทุกสเต็ป คุ้มค่าทุกระยะการฝาก กับ บัญชีเงินฝากประจำ Step up 15 เดือน (ประเภทใบรับเงินฝาก) ที่ให้ดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่ 1.50% และสูงสุดที่ 2.50% พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย (แบบขั้นบันได สูงขึ้นตามระยะเวลาฝากที่เพิ่มขึ้น)
 เดือน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) 
 1 - 3 1.50%
 4 - 6 1.65%
 7 - 9 1.75%
 10 - 12 1.85%
 13 - 15 2.50%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงิน 1.85% ต่อปี
ระยะเวลาเปิดบัญชี : ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.61 - 29 มี.ค. 62
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
  2. ในวันเปิดบัญชี ผู้เปิดบัญชีต้องอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
  3. ไม่รับฝากบัญชี "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
  4. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝาก 100,000 บาท และจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินครั้งถัดไป 50,000 บาท
  5. วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน หมายถึง วันที่ครบกำหนด 15 เดือน นับจากวันที่ฝากเงินในแต่ละครั้ง โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน กรณีที่วันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร วันครบกำหนดจะเป็นวันทำการถัดไป
  6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
  7. ลูกค้าต้องฝากเงินเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากเงิน ลูกค้าจึงจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาการฝากเงินที่ระบุไว้ในประกาศของธนาคาร ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง
  8. การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
  9. ในกรณีถอนเงินฝากก่อนวันครบกำหนด และระยะเวลาการฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยตามอัตราดังกล่าวข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (ซึ่งหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้แล้ว) ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น โดยลูกค้าสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยส่วนเกินได้จากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
  10. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่เกินระยะเวลาการฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระยะเวลาการฝากจริงนับจากวันที่ครบกำหนด และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-629-5588

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด