บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง จาก บง.ศรีสวัสดิ์ ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.40% ต่อปี*

วันที่ : 5 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 3,198 คน
โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง จาก บง.ศรีสวัสดิ์ ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.40% ต่อปี* 

บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ส่งโปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูงมาให้ผู้ที่สนใจได้เลือกฝาก ทั้งโปรรุ่นใหญ่ (จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 3 ล้านบาท) และโปรรุ่นเล็ก (จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท) เป็นเงินฝากประจำพิเศษแบบใบรับฝากประจำ มีให้เลือก 4 ช่วงระยะเวลาฝาก 


เงื่อนไข
 1. เป็นเงินฝากแบบใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากเงินทั่วไป ยกเว้นผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. วงเงินฝากขั้นต่ำ 3,000,000 บาท สำหรับระยะเวลาฝาก 12 , 24 และ 36 เดือน
 4. วงเงินฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สำหรับระยะเวลาฝาก 18 เดือน 
 5. รับฝากเงินทั่วไป ยกเว้นผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 6. กรณีไถ่ถอนก่อนครบกำหนด บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตรา 0.425% ต่อปี
 7. การจ่ายดอกเบี้ย:
  7.1 สำหรับระยะเวลาฝาก 12, 24 และ 36 เดือน สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือรับดอกเบี้ยรายไตรมาสได้
  7.2 สำหรับระยะเวลาฝาก 18 เดือน สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดือนได้
 8. เงื่อนไขการรับฝากอื่นๆ โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-073-0668, 02-073-0669

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด