บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ฝากเพิ่ม ดอกก็เพิ่ม กับ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.30% ต่อปี*

วันที่ : 10 ก.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,139 คน
ฝากเพิ่ม ดอกก็เพิ่ม กับ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.30% ต่อปี*

ฝากเพิ่ม ดอกก็เพิ่ม กับ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.30% ต่อปี* เมื่อเปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงินเพิ่มตั้งแต่ 5 แสนบาท - 5 ล้านบาท (จำกัด 1 คน เปิดได้เพียง 1 บัญชี)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม - 9 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 9 ตุลาคม 2561 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม
(ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวัน
 - ฐานเงินฝาก)
ดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี)
(เฉพาะยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม) 
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (ต่อปี)
 0 - < 500,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส  1.00% 
 500,000 - 5,000,000 บาท รับดอกเบี้ยโบนัส 0.30% ต่อปี เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติ  1.30%
> 5,000,000 บาท  ไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส  1.00% 
*ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวัน - ฐานเงินฝาก
(ฐานเงินฝาก คือ ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2561)
เงื่อนไขโปรโมชั่น
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา จะได้รับดอกเบี้ยโบนัส ในกรณีที่มียอดเงินฝากส่วนเพิ่ม* ในแต่ละวันเทียบกับฐานเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ 5 แสนบาท - 5 ล้านบาท
  2. อัตราดอกเบี้ยโบนัส สำหรับยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 9 ตุลาคม 2561 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  3. จำกัด 1 คน เปิดได้เพียง 1 บัญชี
  4. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยโบนัส รวมกับดอกเบี้ยปกติ และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
  5. การทำรายการฝาก - ถอน ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ธนาคารไม่คำนวณดอกเบี้ยโบนัสในวันหยุดนั้นๆ โดยยอดเงินส่วนเพิ่ม/ลดนั้น จะถูกคำนวณดอกเบี้ยโบนัสในวันทำการถัดไป แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติ
  6. ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  7. บัญชีออมทรัพย์ เวลท์ แบงก์กิ้ง ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  8. อัตราดอกเบี้ย ยอดเงินฝากขั้นต่ำ เงื่อนไขการเปิดบัญชี เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย วิธีการคำนวณดอกเบี้ย จำนวนบัญชีที่เปิดได้ ภายใต้บัญชีออมทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น
  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือโทร.02-285-1555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด