บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

รับสิทธิพิเศษด้านการเงิน และไลฟ์สไตล์ เมื่อสมัครเป็นลูกค้าใหม่ UOB PRIVILEGE BANKING

วันที่ : 9 ก.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,090 คน
รับสิทธิพิเศษด้านการเงิน และไลฟ์สไตล์ เมื่อสมัครเป็นลูกค้าใหม่ UOB PRIVILEGE BANKING

รับสิทธิพิเศษด้านการเงิน และไลฟ์สไตล์ เมื่อสมัครเป็นลูกค้าใหม่ UOB Privilege Banking ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.2561
 • รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าไม่เกิน 52,000 บาท 
 • รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 6 เท่าของออมทรัพย์ทั่วไป (อ้างอิงตามประกาศธนาคารฯ)
<<เงื่อนไข>>
1. รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า 2,000 บาท
 • ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Banking กับธนาคารฯ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2561 ที่จะได้รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า 2,000 บาท ต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
 - มียอดบัญชีเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ ในวันสมัครสมาชิกฯ มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และคงยอดรวมกับธนาคารฯ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนปฎิทินติดต่อกัน นับจากเดือนที่สมัครสมาชิกฯ
- ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Banking โดยซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ชำระค่าเบี้ยประกันในปีที่สมัครสมาชิกฯ  ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ในช่วง Free Look และมีค่าเบี้ยประกันภายใต้เจ้าของกรรมธรรม์ชื่อเดียวกัน ดังนี้
 1.  ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life) ค่าเบี้ยประกันรายปี 5 แสนบาทขึ้นไป 
 2. ประกันชีวิตควบรวมหน่วยลงทุน แบบชำระค่าเบี้ยฯ รายงวด( PRUhappy link) ค่าเบี้ยประกันรายปี 5 แสนบาทขึ้นไป 
 3. ประกันชีวิตควบรวมหน่วยลงทุน แบบชำระค่าเบี้ยฯ ครั้งเดียว ( PRUwealth link) ค่าเบี้ยประกัน 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • จำกัดการรับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า ไม่เกิน 1 สิทธิ์ ต่อท่าน
 • กรณีลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ทั้ง Wealth Banking และ Privilege Banking ระหว่าง1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2561 ธนาคารฯ จะพิจารณาการให้บัตรกำนัลฯ ตามเงื่อนไขจากสถานะสมาชิกที่สมัครล่าสุดกับธนาคารฯ เท่านั้นและไม่เกิน 2,000 บาท
 • กรณีบัญชีร่วม ธนาคารฯ จะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีในบัญชีร่วมก่อน แล้วจึงนำมารวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัว และลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า 1 สิทธิ์ เฉพาะเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น
 • ธนาคารฯ จะจัดส่ง บัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าให้ลูกค้าภายใน 60 วันนับถัดจากวันครบกำหนด 3 เดือนที่ลูกค้าสมัครสมาชิกฯ โดยจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนดให้เป็นสถานที่จัดส่งเอกสาร (mailing address) ที่ท่านให้ไว้ในระบบธนาคาร
 • กรณีลูกค้าฝากเงิน 5 ล้านบาท มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04% - 0.2% ต่อปี
2. รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 6 เท่าของออมทรัพย์ทั่วไป : ลูกค้า UOB Privilege Banking สามารถแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ UOB Privilege Banking  รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 6 เท่าของออมทรัพย์ทั่วไป อ้างอิงตามประกาศธนาคารฯ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2561 ตารางที่ 1 ฉบับที่ 011/2561 ข้อ 2.1 เทียบกับข้อ 2.20
 ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี 
 2.1 ออมทรัพย์ทั่วไป 0.25% 
 2.20 ออมทรัพย์ - ยูโอบี  
ยอดเงินน้อยกว่า 3,000,000 บาท 1% 
ยอดเงินตั้งแต่ 3,000,000 บาทแต่ไม่ถึง 30,000,000 บาท 1.35%
ยอดเงินตั้งแต่ 30,000,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000,000 บาท 1.45%
ยอดเงินตั้งแต่ 100,000,000 บาทขึ้นไป 1.55%
อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารฯ
3. รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าไม่เกิน 50,000 บาท : ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Banking ที่มียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 61 รับบัตรกำนัล ห้างสรรพสินค้า ดังนี้
 ยอดเงินลงทุนสะสม  รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า
1 - 2.99 ล้านบาท 1,000 บาท 
3 - 4.99 ล้านบาท 2,000 บาท 
5 - 9.99 ล้านบาท  4,000 บาท
10 - 29.99 ล้านบาท 8,000 บาท 
30 - 49.99 ล้านบาท  25,000 บาท 
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 50,000 บาท
 • กองทุนที่ร่วมรายการ ได้แก่ United Global Income Strategic Bond Fund-A (UGIS-A), United Global Income Strategic Bond Fund-N (UGIS-N), United Income Focus Fund-A (UIF-A), United Income Focus Fund-N (UIF-N), United Flexible Income Fund-A (UFIN-A), United Flexible Income Fund-N (UFIN-N), Krungsri Global Income Fund (KF-INCOME), Krungsri Collective Global Income Fund (KF-CINCOME), Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund (KF-MINCOME), United Global Dynamic Bond Fund-A (UDB-A), United Global Dynamic Bond Fund-N (UDB-N), United Global Equity Absolute Return Fund (UGEAR)
 • การลงทุนจากรายการ Regular Investment Plan Program จะไม่สามารถนับรวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนสำหรับโปรโมชั่นนี้ได้
 • ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินจากรายการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการเฉพาะที่ธนาคารยูโอบี เท่านั้น จะไม่นับรวมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากตัวแทนขายอื่น
 • จำกัดการรับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าไม่เกิน 50,000 บาทต่อท่าน เฉพาะเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น และหากมีกรณีร่วมรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ในกองทุนรวม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต
 • ธนาคารฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าให้ลูกค้าภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ 30 ก.ย. 2561 โดยจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนดให้เป็นสถานที่จัดส่งเอกสาร (mailing address) ที่ลูกค้าให้ไว้ในระบบธนาคาร
 • คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  - กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  - กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
4. รับทราบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้า UOB Privilege Bankingได้ที่ http://www.uob.co.th/th/pvb/index.htm
5. ลูกค้าสามารถเลือกรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล หรือ บัตรกำนัลเทสโก้โลตัสอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยธนาคารจะส่ง SMS ไปยังท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร หลังจากได้รับ โปรด SMS ตอบกลับโดยพิมพ์ U1 ( เลือกบัตรกำนัลเซ็นทรัล) พิมพ์ U2 (เลือกบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส) ส่งมาที่ 7662211 (ไม่มีค่าส่ง) กรณีธนาคารไม่ได้รับการตอบกลับทาง SMS จากท่านภายในวันที่ระบุใน SMS ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับลูกค้าที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (mailing address) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกเหนือจากนี้ธนาคารจะจัดส่งเป็นบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส
6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า กรณีลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตามรายละเอียดที่ระบุไว้หลังบัตรกำนัลฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ UOB Privilege Banking Call Center โทร.02-344-9500

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด