บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ : 8 พ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 3,701 คน
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2


กระทรวงการคลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (แบบไร้ใบตราสาร-Scripless) จำนวนรวม 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และสภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สำนักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน สหกรณ์ และนิติบุคคลที่แสวงหากำไร
  • จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารผู้จัดจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ KTB netbank Application ของธนาคารกรุงไทย และ K Plus Application ของธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2561 ทั้งนี้ การซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต KTB netbank Application หรือ K Plus Application ผู้ซื้อต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์สาขาก่อน
  • จำหน่ายที่บูธสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 MONEY EXPO 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561
ผู้ออกพันธบัตร :  กระทรวงการคลัง 
ชื่อรุ่นพันธบัตร :  พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
อายุ : 5 ปี และ 10 ปี - แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
วงเงินรวมที่เสนอขาย :  30,000 ล้านบาท
วันครบกำหนดไถ่ถอน 
  • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
  • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2571
อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับ : 
  • รุ่นอายุ 5 ปี - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.15% ต่อปี
  • รุ่นอายุ 10 ปี - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย :  ปีละ 2 งวด คือในวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน 
วันที่จำหน่าย :  10 พฤษภาคม - 10 กันยายน 2561
วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง : วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท (1 หน่วย) ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ ราคาจำหน่ายหน่วยละ 1,000 บาท และซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 1,000 บาท
*กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
ราคาจำหน่าย : ราคาหน่วยละ 1,000 บาท และทวีคูณของ 1,000 บาท
ข้อกำหนดอื่นๆ
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้ถือพันธบัตรที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพตามที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน
  • หากวันจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคาร จะชำระดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป
  • ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทีมจัดการพันธบัตร โทร. 02-283-6345
ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ขอบคุณข้อมูลจาก www.bot.or.th , www.bangkokbank.com 

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด