บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อรับเงินคืนภาษี ผ่านซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์

วันที่ : 10 ม.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 504 คน
รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อรับเงินคืนภาษี ผ่านซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์

รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อรับเงินคืนภาษี ผ่านซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  1. ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี  ไทย ที่ลงทะเบียน ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ (CIMB THAI PromptPay) ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน จะได้รับเงินจำนวน 100 บาท เมื่อขอรับเงินคืนภาษี ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ลงทะเบียน ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม 2561
  2. ผู้ใช้บริการตามข้อ 1.จะได้รับเงิน จำนวน 100 บาท ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากรเข้าบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียน ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ (CIMB THAI PromptPay) โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ใช้รับเงินคืนภาษีดังกล่าว
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการมอบเงิน จำนวน 100 บาท โดยจะพิจารณาจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับเงินคืนภาษีเข้าบัญชี (ภายในระยะเวลาการคืนภาษีจากกรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2561) ผู้ใช้บริการ  1 ท่าน จะได้รับเพียง 1 สิทธิตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
  4. ผู้ใช้บริการต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ (CIMB THAI PromptPay) จนถึงวันที่ได้รับเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิการได้รับเงินดังกล่าวทันที
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  6. ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้ง ให้ถือเอาคำตัดสินชี้ขาดของธนาคารเป็นที่สุด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากระบบบันทึกรายการการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
  7. ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธนาคาร โทร.02 626 7777

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด