บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน จาก ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด ชวนคุณออม พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ

วันที่ : 7 พ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 2,827 คน
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน จาก ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด ชวนคุณออม พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ


ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดให้ชีวิตยุคใหม่ กับเงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษระยะเวลาการฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี รับฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
เงื่อนไข
  1. ให้บริการลูกค้าทั่วไป ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สถาบันการเงิน กองทุน และสหกรณ์ออมทรัพย์
  2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินแต่ละยอดเงินฝาก ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด
  4. เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  5. กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ หากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก
  6. รายละเอียดอื่น โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด