บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สมัครประกันชีวิตลดหย่อนภาษีกับธนาคารธนชาต และยังได้เสริมโชค เสริมทรัพย์รับปีจอกับหมอช้าง

วันที่ : 2 พ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 587 คน
สมัครประกันชีวิตลดหย่อนภาษีกับธนาคารธนชาต และยังได้เสริมโชค เสริมทรัพย์รับปีจอกับหมอช้าง


สมัครประกันชีวิตกับธนาคารธนชาต ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา เลือกธนชาตปันผลเพิ่มสุข หรือ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท และช่วยให้คุณเตรียมพร้อมวัยเกษียณอย่างสุขใจ เลือก Perfect Annuity 85/5 และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย
เงื่อนไขทั่วไป (การเข้าร่วมแคมเปญ แผ่นทองเทพเจ้าโชคลาภ และบินฟรีไปเสริมโชคสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกง)
 1. กรมธรรม์ต้องมีผลบังคับในวันที่ธนาคารมอบของสมนาคุณหรือของรางวัล
 2. ไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันภัยอนุมัติรายปีเทียบเท่า (APE) ของทุกผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ซื้อรวมกัน
 3. การพิจารณาแจกของสมนาคุณหรือของรางวัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณหรือของรางวัลที่มีราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ของสมนาคุณหรือของรางวัลเปลี่ยนแปลง
 5. ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ - สกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับของสมนาคุณหรือของรางวัลทั้งภาพและ/หรือเสียงไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ตามที่ทางธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 6. ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

เงื่อนไขเฉพาะ - การเข้าร่วมแคมเปญและการรับของสมนาคุณแผ่นทองเทพเจ้าโชคลาภ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตปีแรก เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ โดยต้องมีเงื่อนไขดังนี้ครบทุกข้อ 1. ชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 60 2. ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์จากบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 61 3. บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มหลักฐานการส่งมอบกรมธรรม์จากลูกค้า ภายในวันที่ 5 ก.พ. 61
 2. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้ภายใน 60 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น / 1 กรมธรรม์

เงื่อนไขเฉพาะ - การเข้าร่วมแคมเปญ และการรับของรางวัลบินฟรีไปเสริมโชคสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกง
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตปีแรก เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ และชำระเบี้ยประกันภัยสูงสุด 5 ท่านแรก จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 60 และได้รับการอนุมัติกรมธรรม์จากบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 61 และบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มหลักฐานการส่งมอบกรมธรรม์จากลูกค้า ภายในวันที่ 5 ก.พ. 61
 2. รายละเอียดของรางวัล
  - ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class (ไป - กลับ) ของสายการบินและวันเดินทางวันที่ 9-11 มี.ค. 2561
  - ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ตามที่ธนาคารกำหนด
  - โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.thanachartbank.co.th ภายในวันที่ 14 ก.พ. 61 โดยลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีเอง ส่วนธนาคารเพียงช่วยอำนวยความสะดวก โดยแจ้งผลทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น
 4. ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และธนาคารจะมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีสำรองต่อไป
 5. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ โดยหลักฐานการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาพร้อมลงนามรับรอง และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับรางวัลและผู้รับมอบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ได้ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัลและผู้รับมอบที่ได้ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว
 6. ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ นอกจากสมาชิกภายในครอบครัว สายตรง ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา ของผู้โชคดีเท่านั้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. พนักงานธนาคารธนชาต ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรายชื่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับของรางวัลได้ หรือผู้ได้รับของรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1770

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด