บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำ KK Free 55 Up ดอกเบี้ยสูง ไม่หักภาษี* มีดอกเบี้ยใช้ทุกเดือน จาก ธ.เกียรตินาคิน

วันที่ : 6 ก.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,171 คน
เงินฝากประจำ KK Free 55 Up ดอกเบี้ยสูง ไม่หักภาษี* มีดอกเบี้ยใช้ทุกเดือน จาก ธ.เกียรตินาคิน

บัญชีเงินฝากปลอดภาษีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากธนาคารเกียรตินาคิน ให้อัตราดอกเบี้ยสูง ไม่หักภาษี*
 • เงินฝากประจำ 12 เดือน 1.60% ต่อปี** (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.88%ต่อปี)
 • เงินฝากประจำ 24 เดือน 1.70% ต่อปี** (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.00%ต่อปี)
เงื่อนไข 
 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน (ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น) และในการฝากเงินเพิ่มเติมในครั้งต่อๆไป ผู้ฝากสามารถฝากได้ ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์เท่านั้น
 5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 6. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดเงินฝาก ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 7. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยที่ธนาคารได้ทำการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้กับผู้ฝากไปแล้วนั้น ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ย โดยทำการหักจากยอดเงินฝากของผู้ฝากได้ทันที
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติในบัญชีเดิมและระยะเวลาฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
 9. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-165-5555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด