บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงคู่กับประกันชีวิต จาก ธ.เกียรตินาคิน รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี

วันที่ : 4 ก.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 995 คน
เงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงคู่กับประกันชีวิต จาก ธ.เกียรตินาคิน รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เคเคเจน เวลท์ 14/6 (แบบไม่มีเงินปันผล) หรือแบบสะสมทรัพย์ 12/5 พลัส(มีเงินปันผล) หรือเคเคเจน เวลท์ 15/7 หรือเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15 หรือเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10 หรือเคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/4 หรือเคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/8 หรือแบบบำนาญ เคเคเจน อินฟินิท 88/5 รับสิทธิ์ รับอัตราดอกเบี้ยสูงพิเศษ 
 • จำนวนเงิน 100,000 แต่ไม่ถึง 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี 
 • จำนวนเงิน 500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
ระยะเวลาโครงการ : 1 - 30 กันยายน 2560
เงื่อนไขการรับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน
 1. เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน คู่กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปิดบัญชีประเภทนี้ เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท เท่านั้น
 3. ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น และไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้ 
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์โดยผู้ฝากต้องทำการเปิดบัญชีภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่สมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต
 5. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุเมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคาร กำหนดแล้วแต่กรณีนับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย ตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 6. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไปโดยธนาคารจะทำการฝากเงิน รายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
 7. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเงินเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยและหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าวสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงจากยอดเงินฝากดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
 8. กรณีผู้เอาประกันภัย ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงิน หรือผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ6 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
 9. ผู้ฝากไม่สามารถก่อภาระผูกพันหรือภาระหลักประกันใดๆ ในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือนได้
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ฝากไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้ 
การพิจารณารับประกันชีวิตเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
คำเตือน : 
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฏหมาย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงผู้เสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด