บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ฉลองเปิดธนาคารทิสโก้ สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 รับดอกเบี้ยสูงไม่ต้องรอยาว พร้อมรับของสมนาคุณฟรี!

วันที่ : 4 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,510 คน
ฉลองเปิดธนาคารทิสโก้ สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 รับดอกเบี้ยสูงไม่ต้องรอยาว พร้อมรับของสมนาคุณฟรี! 


ฉลองเปิดธนาคารทิสโก้ สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 รับดอกเบี้ยสูงไม่ต้องรอยาว พร้อมรับของสมนาคุณฟรี! กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน และ 11 เดือน

เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก 
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  2. วงเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท
  3. กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี้ การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่ การถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝาก และนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน กรณีลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-633-6000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด