บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 27 เดือน จาก ธ.เกียรตินาคิน รับดอกเบี้ยสูง 2.05% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน

วันที่ : 14 ก.พ. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,917 คน
เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 27 เดือน ดอกเบี้ยสูง 2.05% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน


ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดบริการบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ในรูปแบบของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 27 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ที่เป็นบัญชีใหม่ โดยเสนอดอกเบี้ยในอัตรา 2.05% ต่อปี พร้อมจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 27 เดือน
จำนวนเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
5,000 - 100,000,000 2.05%
เงื่อนไข
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท
  • ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตรา 2.05% ต่อปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
  • ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
  • ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก
  • เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555 หรือ www.kiatnakin.co.th

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด