บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำตามใจ เลือกได้ทั้งวันฝาก วันถอน ดอกเบี้ยสูง จาก ธ.กรุงไทย

วันที่ : 7 ก.พ. 60
เข้าดูทั้งหมด : 3,183 คน
เงินฝากประจำตามใจ เลือกได้ทั้งวันฝาก วันถอน ดอกเบี้ยสูง จาก ธ.กรุงไทย


เงินฝากประจำตามใจ...ตามใจคุณทุกเรื่อง
อีกทางเลือกของเงินฝากให้คุณวางแผนการเงินได้ทุกเรื่อง
ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำตามใจ ระยะเวลาฝาก 121 - 270 วัน ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท
เริ่ม 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทผู้มีสิทธิฝาก ดอกเบี้ย
ลูกค้าบุคคล และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 1.25% ต่อปี
นิติบุคคล 1.10% ต่อปี
เงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำตามใจ
 • การฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 • เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป หากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา ดังนี้
  - เงินฝากที่ฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามใจ ณ วันฝาก ในช่วงระยะเวลาการฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ตัวอย่าง
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาเลือกระยะเวลาฝาก 270 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี แต่ลูกค้าฝากจริง 150 วัน (อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาฝากจริง 1.25% ต่อปี) ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยกรณีถอนก่อนครบกำหนดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้สำหรับระยะเวลาฝากจริง จึงได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.00% ต่อปี
  2. ลูกค้าบุคคลธรรมดาเลือกระยะเวลาฝาก 270 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี แต่ลูกค้าฝากจริง 181 วัน (อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาฝากจริง 1.25% ต่อปี) ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยกรณีถอนก่อนครบกำหนดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้สำหรับระยะเวลาฝากจริง จึงได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.00% ต่อปี
 • เมื่อครบกำหนดฝาก หากลูกค้าไม่ได้ให้เงื่อนไขเป็นอย่างอื่น ธนาคารจะถือว่าผู้ฝากประสงค์ฝากเงินฝากดประจำตามใจกับธนาคารต่อไปในระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศไว้ ณ ขณะที่ครบกำหนดฝาก
 • กรณีเงินฝากประจำครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินฝากที่ครบกำหนดในวันทำการหลังวันหยุดทำการนั้น ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการด้วย โดยให้นับจำนวนวันเพิ่มรวมวันกับจำนวนวันฝากเดิมที่ครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดิม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111 หรือ www.ktb.co.th

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด