บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ดอกเบี้ยแรง!! แพ็คคู่ประกัน 3.3% ต่อปี รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี จาก ธ.กสิกรไทย

วันที่ : 13 พ.ค. 59
เข้าดูทั้งหมด : 14,131 คน
เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ดอกเบี้ยแรง!! แพ็คคู่ประกัน 3.3% ต่อปี รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี จาก ธ.กสิกรไทย


เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ดอกเบี้ยแรง!! แพ็คคู่ประกัน 3.3% ต่อปี รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี เมื่อซื้อ 2 ผลิตภัณฑ์พร้อมกัน
 1. ดอกเบี้ยสุดเอ็กซ์ตร้า รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี ออมง่าย 500 - 25,000 บาทต่อเดือน คงที่ติดต่อกัน 24 เดือน
 2. ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า รับเงินจ่ายคืนทุกปี จากประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559
เงื่อนไขเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า
 1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา
 2. ผู้ที่จะเปิดบัญชีได้ต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ หรือมีบัญชีเงินฝากดังกล่าวแต่ได้ปิดบัญชีหรือครบกำหนดไปแล้ว
 3. ผู้ฝากเงินจะเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าได้ และได้รับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ผู้ฝากเงินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
  3.1 ผู้ฝากต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทยและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกับการเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า
  3.2 ยอดเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าต่อเดือน ต้องไม่เกิน 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ 1 โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

  ทั้งนี้ กรณีคำนวณยอดเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าต่อเดือนเกิน 25,000 บาท ธนาคารสงวนสิทธิ์รับฝากต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท
  3.3 ผู้ฝากต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee ในนามของตนเองเป็นชื่อผู้เอาประกันภัย หมายถึง ชื่อบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าจะต้องตรงกับชื่อผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์
  3.4 ผู้เอาประกันภัยจะต้องผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
  3.5 ผู้ฝากจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guaranteeให้ครบถ้วนตลอดอายุการฝากบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า (ต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ครบถ้วน)
 4. ผู้ฝากเงินเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าแล้ว ต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าโดยอัตโนมัติ (Auto Debit) ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)
 5. กรณีภายหลังธนาคารตรวจพบว่าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้ามียอดเงินที่น าฝากเกินกว่า 50% ของค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guaranteeของปีที่ 1 ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินส่วนที่ฝากเกินกว่า 50% เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์24 เดือน
 6. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 วันที่ครบกำหนด คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้น)
 7. ระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ถ้าเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะทำการหักเงินในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือนตามลำดับ จนกว่าระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าได้สำเร็จ
 8. สำหรับสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 หรือ www.kasikornbank.com

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด