บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ฝากแบบไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงถูกใจ 1.50% ต่อปี จาก ธ.กสิกรไทย

วันที่ : 2 มี.ค. 59
เข้าดูทั้งหมด : 3,881 คน
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ฝากแบบไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงถูกใจ 1.50% ต่อปี จาก ธ.กสิกรไทย


เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ฝากแบบไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงถูกใจ มีให้เลือกทั้งแบบฝากประจำ 7 เดือน และฝากประจำ 11 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน เปิดบัญชีรับดอกเบี้ยสูงได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา วันนี้ - 25 มีนาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ ดอกเบี้ย ยอดเงินฝาก
11 เดือน
(รับดอกเบี้ยทุกเดือน)
1.50% ต่อปี ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
7 เดือน
 (รับดอกเบี้ยทุกเดือน)
1.45% ต่อปี ตั้งแต่ 200,000 บาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท
1.55% ต่อปี ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิที่มิได้แสวงหากำไรและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
 • ลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง ลูกค้าที่ใช้บริการเงินฝากซึ่งได้ตกลงกับธนาคารและจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารก่อน
 • จำนวนเงินที่รับฝากในครั้งแรกตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป (Sub Account แรก) และสำหรับการฝากเพิ่มในครั้งต่อๆ ไปในแต่ละบัญชีย่อย (Sub Account) ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 7 เดือน
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน สำหรับใช้รองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ที่เปิดไว้กับธนาคาร
  - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ก็ได้
ดูรายละเอียดเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน เพิ่มเติมคลิก
เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิที่มิได้แสวงหากำไรและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
 • ลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง ลูกค้าที่ใช้บริการเงินฝากซึ่งได้ตกลงกับธนาคารและจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารก่อน
 • จำนวนเงินที่รับฝากในครั้งแรกตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป (Sub Account แรก) และสำหรับการฝากเพิ่มในครั้งต่อๆ ไปในแต่ละบัญชีย่อย (Sub Account) ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 11 เดือน
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน สำหรับใช้รองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน ที่เปิดไว้กับธนาคาร
  - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน ก็ได้
ดูรายละเอียดเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน เพิ่มเติมคลิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 หรือ www.kasikornbank.com

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด