บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีออมทรัพย์ "ซูเปอร์ จูเนียร์" เปิดครั้งเดียวได้ครบเซ็ต พร้อมรับกระเป๋าเป้สุดเก๋

วันที่ : 16 ม.ค. 58
เข้าดูทั้งหมด : 6,637 คน
บัญชีออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ เปิดบัญชีครั้งเดียวได้ครบเซ็ต พร้อมรับกระเป๋าจากโครงการซูเปอร์ แฟมิลี*


เงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ เพิ่มพลังดอกเบี้ย 3 เท่า เปิดบัญชีครั้งเดียวได้ครบเซ็ต ออมเงินสนุกกว่าเดิม และยังได้ดอกเบี้ยมากกว่า สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ณ วันเปิดบัญชี โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท (สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น)
วิธีการลงทะเบียน : พิมพ์ SJ <เว้นวรรค>หมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ 6 หลักสุดท้าย ส่งมาที่หมายเลข 4545888 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 

รับฟรี! กระเป๋าสุดเก๋ Limited Edition จาก STAND BY ME มูลค่า 800 บาท เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ลงทะเบียนรับกระเป๋าสุดเก๋จากโครงการซูเปอร์ แฟมิลี่)
เงื่อนไขโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์
 1. ผู้ฝากมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยเปิดบัญชีใหม่ขั้นต่ำ 500 บาทได้คนละ 1 บัญชี ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - 30 เมษายน 2558
 2. ผู้ฝากต้องมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS โดยพิมพ์ SJ <เว้นวรรค> หมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ 6 หลักสุดท้าย ส่งมาที่หมายเลข 4545888 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - 30 เมษายน 2558
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ รวมมูลค่าทั้งสิ้นเท่ากับ 3 เท่าของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา เมื่อมีธุรกรรมฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและในแต่ละเดือนจะต้องมียอดเงินฝากเข้าบัญชีมากกว่ายอดเงินที่ถอนออกจากบัญชีตามเงื่อนไขโครงการ ตลอดระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสแต่ละงวด และดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มจะคำนวณจากยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึง 15 ธันวาคม 2559
 4. ดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในโครงการนี้ธนาคารจะนำไปรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยสิทธิการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 5. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขโครงการซูเปอร์ แฟมิลี่ รับฟรีกระเป๋าสุดเก๋ Limited Edition จาก STAND BY ME มูลค่า 800 บาท
 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติดังนี้
  1.1 เปิดบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - 30 เมษายน 2558 โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป พร้อมสมัครบริการนำฝากเงินอัตโนมัติด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน
  1.2 ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com/special/superfamily ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 โดยกรอกข้อมูลของตนเอง (ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล,เลขที่บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์) และข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ให้ถูกต้องสมบูรณ์
  1.3 ณ วันที่ประกาศรางวัล
  - ผู้ได้รับรางวัลยังคงบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์กับธนาคาร และไม่ขาดนำฝากเงิน
  - ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ www.kasikornbank.com
 2. ธนาคารสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น (1 ใบ ต่อ 1 บัญชี)
 3. ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผล
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน ในกรณีที่ของรางวัล ชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการจัดส่ง และขนส่งทางไปรษณีย์
 5. มูลค่าของรางวัลคิดคำนวณเท่ากับดอกเบี้ยสูงสุด 0.32%ต่อปี
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มูลค่าเท่ากัน กติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในโครงการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 5 ม.ค. - 30 เม.ย. 58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 หรือทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด