ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น คงที่ 1 ปี 1.15% ต่อปี จาก ธ.กรุงไทย

วันที่ : 2 ต.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,516 คน
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น คงที่ 1 ปี 1.15% ต่อปี จาก ธ.กรุงไทย


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมยื่นกู้
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
แบบ

อัตราดอกเบี้ย (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ยปกติ
1. ทำประกัน MRR - 4.30 MRR - 4.05 MRR - 1.50
2. ไม่ทำประกัน MRR - 4.05 MRR - 1.50
3. ทำประกัน 1.15 MRR - 2.82 MRR - 1.50
4. ไม่ทำประกัน 1.40 MRR - 2.82 MRR - 1.50

ฟรี ค่าจดจำนอง 1%
5. ทำประกัน MRR - 4.30 MRR - 3.55 MRR - 1.50
6. ไม่ทำประกัน MRR - 4.05 MRR - 3.55 MRR - 1.50
7. ทำประกัน 1.15 MRR - 2.32 MRR - 1.50
8. ไม่ทำประกัน 1.40 MRR - 2.32 MRR - 1.50
ทำประกัน กรณีที่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 • ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
 • ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
 • ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี
ความคุ้มครอง
 • ลูกค้าสามารถทำประกันสินเชื่อได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อได้ เงื่อนไขในการทำประกันเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
คุณสมบัติผู้กู้
 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนดของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด