ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อเพื่อการศึกษา ผ่อน 0% กับ KTC นานสูงสุด 24 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

วันที่ : 19 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 398 คน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ผ่อน 0% กับ KTC นานสูงสุด 24 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 - 31 พ.ค. 63


สินเชื่อเพื่อการศึกษา ผ่อน 0% กับ KTC นานสูงสุด 24 เดือน
เก่งภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่
 • Wall Street English
 • Champ English
 • Language Express
คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
เอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อให้ใบสมัครของท่านได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายการข้างล่างนี้พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีเป็นพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
กรณีที่ผู้สมัครขอสินเชื่อ มิได้เป็นผู้เรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
 • ใบแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส เป็นต้น
ระยะเวลา : 1 ส.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาเคทีซีกับสถาบันการศึกษาที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยลูกค้าที่สมัคร และ ได้รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเคทีซี
 • เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนดหรือยกเลิกในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เคทีซี กำหนด หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร เว้นแต่เอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครอาจร้องขอคืนจากเคทีซีในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ โดยผู้สมัครจะร้องขอคืนภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการอนุมัติ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อถือเป็นสิทธิของเคทีซีแต่ผู้เดียว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด