ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ได้บ้านใหม่ ป้ายแดง ดอกเบี้ยดี อย่างนี้ต้องจัด กับสินเชื่อบ้าน "New Home Hi-speed" จาก ธอส.

วันที่ : 18 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 309 คน
ได้บ้านใหม่ ป้ายแดง ดอกเบี้ยดี อย่างนี้ต้องจัด กับสินเชื่อบ้าน "New Home Hi-speed" จาก ธอส.


ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด (เฉพาะบ้านใหม่ที่ยังไม่เคยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน)
 2. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเท่านั้น
ระยะเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3 = MRR-3.96% ต่อปี (2.79%)
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
สวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
รายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
คุณสมบัติ
 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายมากกว่า 1 ล้านบาท
เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
เอกสารทางการเงิน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด