ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

เริ่มต้นที่บ้าน สานรักให้ครอบครัว กับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2562

วันที่ : 8 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 357 คน
เริ่มต้นที่บ้าน สานรักให้ครอบครัว กับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2562


โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2562
ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
หมายเหตุ : นิยามคำว่า "อาคาร" หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า
 • การถือกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 • กรณีกู้เพิ่ม ให้ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ไม่ให้กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับการขอกู้ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานการก่อสร้าง
วงเงิน
 • วงเงินใหกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อ 1 รายลูกค้า ต่อ 1 หลักประกัน
ระยะเวลาผ่อน
 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 MRR - 3.50% ต่อปี
ปีที่ 2 MRR - 2.75% ต่อปี
ปีที่ 3 MRR - 1.75% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้ารายย่อย
MRR - 0.75% ต่อปี
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
MRR - 1.00% ต่อปี
คุณสมบัติ
 • เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
 • เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (หักเงินเดือน)
เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด