ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ เพราะเราต้องการให้...คนไทยมีบ้าน

วันที่ : 13 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 868 คน
สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ เพราะเราต้องการให้...คนไทยมีบ้าน


กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักตามข้อ (1) เท่านั้น
หมายเหตุ : นิยามคำว่า "อาคาร" หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
วงเงิน
 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน
 • การพิจารณาวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์รายได้ DSR ไม่เกิน 70% โดยรวมภาระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีรายได้คงเหลือเพื่อใช้ในการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 3  = MRR-3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 - ปีที่ 6  = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 7 - ปีที่ 9  = MRR-1.00% ต่อปี
ปีที่ 10  จนถึงตลอดอายุสัญญา  = MRR-0.75% ต่อปี
ยกเว้นกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ  = MRR
อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2 : กำหนด LTV บวกเพิ่มอีก 5% จากระเบียบธนาคาร
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 3 = MRR-3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 - ปีที่ 6 = MRR-1.75% ต่อปี
ปีที่ 7 - ปีที่ 9 = MRR-0.75% ต่อปี
ปีที่ 10  จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.75% ต่อปี
ยกเว้นกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
 • ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ทุกวงเงินกู้ และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน
คุณสมบัติ
 • ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี และมีรายได้สุทธิไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ (Gross) ไม่เกิน 90,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. หรือสถาบันการเงินอื่น
เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
เอกสารทางการเงิน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคารฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด