ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

เราให้บ้านที่ถูกใจด้วย...ดอกเบี้ยต่ำสุดๆ กับสินเชื่อบ้าน For Home จาก ธอส.

วันที่ : 20 ส.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 647 คน
เราให้บ้านที่ถูกใจด้วย...ดอกเบี้ยต่ำสุดๆ กับสินเชื่อบ้าน For Home จาก ธอส.


สินเชื่อบ้าน For Home ครั้งที่ 3 (ปี 2561)
 • รับสิทธิโปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม
 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2561 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 ตุลาคม 2561
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) และ (5) เท่านั้น
 • กู้เพิ่ม เพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
หมายเหตุ
 • นิยามคำว่า "อาคาร" หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า
 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน สม่ำเสมอ
วงเงิน
 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
ระยะเวลาผ่อน
 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปี อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่  1 - 6 MRR - 5.76% (0.99%) ต่อปี
เดือนที่  7 - 36 MRR - 3.10% (3.65%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย
MRR-0.50% ต่อปี
 • กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ
MRR
คุณสมบัติ
 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร / ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน /นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด