ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

HOME LOAN สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 1 ปี จาก ธ.ออมสิน

วันที่ : 16 ก.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,624 คน
HOME LOAN สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 1 ปี


ตารางดอกเบี้ย

หมายเหตุ
 • MRR = 7.00% ต่อปี (มีผลบังคับใช้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
 • กรณีไถ่ถอนจำนวนก่อนครบกำหนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
 • กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี, กลุ่มวิชาชีพนักบิน ประกอบด้วยนักบินที่ 1 นักบินที่ 2 หรือนักบินผู้ช่วย มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี, กลุ่มวิชาชีพวิศวกร มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี, อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป, กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
 • สำหรับกลุ่มซื้อบ้านใหม่ในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสิน
**อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ตุลาคม 2561**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด