ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ปี 2561 สินเชื่อจ่ายสบาย..มีบ้าน มีเงินเก็บ รับดอกเบี้ย 3 ปีแรก 2.90% จาก ธอส.

วันที่ : 23 พ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,039 คน
สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ปี 2561 สินเชื่อจ่ายสบาย..มีบ้าน มีเงินเก็บ รับดอกเบี้ย 3 ปีแรก 2.90% จาก ธอส.


ขยายระยะเวลา ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ 1 เท่านั้น
วงเงิน
 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 3 = MRR-3.85% (2.90%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย  = MRR - 0.50% ต่อปี
กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ  = MRR
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมอื่นให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
การชำระค่างวด
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ทำหน้าที่หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารตามที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกับธนาคาร
 • ชำระด้วยตนเองกับ ธอส./ ชำระผ่านบัญชีเงินฝาก ธอส.
 • ชำระผ่านธนาคารที่มีข้อตกลงกับ ธอส.
 • ช่องทางที่ธนาคารเปิดให้บริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด