ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

หยุดทุกข้อเสนอที่ คาร์ ฟอร์ แคช ดอกเบี้ยต่ำ 0.27% ต่อเดือน จากกรุงศรีออโต้

วันที่ : 5 มี.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 6,691 คน
หยุดทุกข้อเสนอที่ คาร์ ฟอร์ แคช ดอกเบี้ยต่ำ 0.27% ต่อเดือน จากกรุงศรีออโต้


คาร์ ฟอร์ แคช ดอกเบี้ยต่ำ 0.27% คุ้มกว่าเห็นๆ
ตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยระหว่าง สินเชื่อไม่ใช้รถเป็นหลักประกัน กับ สินเชื่อดอกเบี้ย 0% ปีแรก และ คาร์ ฟอร์ แคช 0.27% ที่วงเงินประกัน 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน

 • ดอกเบี้ย 0.27% ต่อเดือน
 • ให้วงเงินสูง 120% จากราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • อนุมัติไว
 • รับเงินทันใจ ภายใน 1 วัน (หลังโอนเล่มทะเบียน)
 • ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน
หมายเหตุ :
 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำต่อเดือน คำนวณจากดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินราคารถ กำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารฯ
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 3. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 4. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
เอกสารประกอบการสมัคร
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยารับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังการโอน
 • เล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทมหาชนจำกัด สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัท มหาชน จำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด