ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

Smart Phone & Tablet ผ่อนได้สบายใจ 0% กับ Sabaijai On Call By GSB วันนี้ - 29 ก.พ. 63

วันที่ : 27 ธ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,534 คน
Smart Phone & Tablet ผ่อนได้สบายใจ 0% กับ Sabaijai On Call By GSB วันนี้ - 29 ก.พ. 63


Smart Phone และ Tablet ยอดใช้จ่ายระหว่าง 10,000 - 60,000 บาท/เซลล์สลิป
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน หรือ 6 เดือน
 • ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.49% นาน 10 เดือน
ขั้นตอนการใช้สิทธิ์
 • Step 1 : ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • Step 2 : ติอต่อ GSB Credit Card Call Center ก่อนวันตัดบัญชี 5 วันปฏิทิน ตัวอย่าง หากวันตัดบัญชีของผู้ถือบัตรวันที่ 18 ม.ค. 63 ผู้ถือบัตรต้องโทรมาขอใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 13 ม.ค. 63
 • Step 3 : รับสิทธิ์ผ่อนชำระกับบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน
เมื่อผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินตามประเภทรายการใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนด ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระรายเดือน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทินก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตรผ่านทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Premium และ Precious โทร. 0-2299-8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0-2299-9999
ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • เมื่อผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินตามประเภทรายการใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนด ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระรายเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตรผ่านทาง GSB Credit Card Call Center เท่านั้น
 • หมายเลขโทรศัพท์ตามประเภทบัตร ดังนี้
  - ประเภทบัตร Premium และ Precious Call Center 0 2299 8888
  - ประเภทบัตร Prestigeและ World Elite Call Center 0 2299 9999
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ยอดใช้จ่ายที่สามารถใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องเป็นยอดใช้จ่ายระหว่าง10,000 - 60,000 บาท/เซลล์สลิปเท่านั้น สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  - อัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับรายการผ่อนชำระ 3 เดือน หรือ 6 เดือน
  - อัตราดอกเบี้ย 0.49% สำหรับรายการผ่อนชำระ 10 เดือน
 • เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดมือถือ (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยธนาคารจะยึดตาม MCCCode ร้านค้าที่ VISA และ Master Card กำหนดดังนี้ MCCCode:4812, 4816, 5045,5732 และ 5734 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง GSB Credit Card Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร โดยจะยึดถือจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการตามที่ต้องการเช่น วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18 ของทุกเดือน ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13 ของทุกเดือน
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSBReward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนดธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด