ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนครบทุก 40,000 บาท รับชุดกล่องอเนกประสงค์ พร้อมกล่องอาหาร Super Lock Tritan มูลค่า 1,990 บาท

วันที่ : 28 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 697 คน
สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนครบทุก 40,000 บาท รับชุดกล่องอเนกประสงค์ Super Lock Tritan


AEON SHOP PLUS 2019
ระยะเวลา : 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 62 (61 วัน)
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค
สถานที่ : ทุกร้านค้าทั่วโลก

สะสมยอดใช้จ่ายครบทุก 40,000 บาท รับชุดกล่องอเนกประสงค์ พร้อมกล่องอาหาร Super Lock Tritan และเขียง จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่า 1,990 บาท (จำกัด 20 ชุด / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย)
หมายเหตุ
 • โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
  - SMS โดยพิมพ์ SP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 หรือ
  - แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE หรือ
  - www.aeon.co.th ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 62 (61 วัน)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับชุดกล่องอเนกประสงค์ พร้อมกล่องอาหาร Super Lock Tritan และเขียง (21 ชิ้นรวมฝา) จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่า 1,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 40,000 บาท (จำกัด 20 ชุด / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
  (1) SMS โดยพิมพ์ SP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
  (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
  (3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือโอนยอดใช้จ่าย เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
 • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ในการรับของกำนัลจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้แก่ผู้ถือบัตรที่ได้รับของกำนัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการรับของกำนัลหรือไม่สามารถติดต่อได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับของกำนัล ในกรณีที่ยังไม่ได้รับของกำนัล โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ของกำนัลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับของกำนัล
 • ภาพของกำนัลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 • มูลค่าของกำนัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน มิ.ย. 62 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากราคาจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคาของกำนัลไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดสีและรูปแบบของกำนัล
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของกำนัล หากพบความชำรุดบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรง
 • ของกำนัลเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และยกเว้นการมอบของกำนัลในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัล
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.aeon.co.th, ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด