ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

โอนทุกๆ 500 คะแนน KTC FOREVER ไปเป็น PT Max Point ผ่านแอปฯ KTC Mobile ได้แล้ววันนี้

วันที่ : 18 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 570 คน
โอนทุกๆ 500 คะแนน KTC FOREVER ไปเป็น PT Max Point ผ่านแอปฯ KTC Mobile ได้แล้ววันนี้


สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถโอนคะแนน KTC FOREVER ไปเป็น PT Max Point ผ่านแอปฯ KTC Mobile ได้ทันที
500 คะแนน KTC FOREVER = 500 PT Max Point
แลกได้เต็มแมกซ์! ยิ่งโอน ยิ่งคุ้ม 
 • โอนง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • ไม่จำกัดการโอนคะแนน KTC FOREVER สูงสุด
  (แลกคะแนนขั้นต่ำที่ 500 คะแนน และไม่เกิน 20,000 คะแนน ต่อการแลก 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง))
 • โอนแล้วใช้ PT Max Point แลกรับส่วนลดน้ำมันหรือของสมนาคุณจากปั๊มน้ำมัน PT ได้ทันที
  (เงื่อนไขการแลกรับส่วนลดน้ำมันหรือของสมนาคุณจากปั๊มน้ำมัน PT ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ PT กำหนด)
 • ทั้งสองบัตรต้องสมัครด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกันเท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขั้นตอนการแลกคะแนนง่ายๆ ผ่านแอปฯ KTC Mobile


เงื่อนไขการโอนคะแนน KTC FOREVER
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิสำหรับการโอนคะแนนสะสมให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนนสะสม") ไปเป็น PT Max Point ซึ่งเป็นระบบการสะสมคะแนนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ สถานีบริการน้ำมัน PT ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกจะต้องใช้บัตรเครดิต KTC และบัตรสมาชิก PT Max Card ที่สมัครด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกันเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลข Passport ได้)
 4. สมาชิกที่ประสงค์จะทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการนี้ จะต้องทำรายการแลกคะแนนผ่านทางแอปฯ KTC Mobile เท่านั้น และรายการนี้เป็นการโอนคะแนน KTC FOREVER ไปเป็น PT Max Point ทางเดียวเท่านั้น จะไม่สามารถโอนคะแนนกลับมาได้  และเมื่อสมาชิกทำการโอนคะแนนสะสมเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการทำรายการได้ในทุกกรณี และสมาชิกจะต้องทำการตรวจสอบ PT Max Point ที่แอปฯ  PT Max Rewards ทุกครั้ง ก่อนทำการใช้ PT Max Point
 5. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ ณ ระยะเวลารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 500 คะแนน ต่อการแลก 1 ครั้ง สมาชิกจึงจะมีสิทธิสำหรับการโอนคะแนนสะสมตามรายการนี้
 6. คะแนนสะสมมีอัตราส่วนเท่ากับ 1:1 และสมาชิกสามารถทำรายการได้ในทุกๆ 500 คะแนน โดยคะแนนสะสมในการโอนต่อครั้ง จะต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน และไม่เกิน 20,000 คะแนน ต่อการแลก 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 7. เมื่อทำการโอนคะแนน KTC FOREVER ไปเป็น PT Max Point แล้ว คะแนนจะมีอายุ 3 ปี นับจากปีที่มีการทำรายการ ทั้งนี้ อายุของ PT Max Point ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถานีบริการน้ำมัน PT กำหนด
 8. เมื่อคะแนน KTC FOREVER โอนไปเป็น PT Max Point แล้ว เงื่อนไขการใช้คะแนนให้เป็นไปตามที่สถานีบริการน้ำมัน PT กำหนด
 9. หากไม่สามารถทำการโอนคะแนน KTC FOREVER ได้ ติดต่อ KTC PHONE 02-123-5000 หรือ กรณีทำรายการทางแอปฯ KTC Mobile สำเร็จ แต่ PT Max Point ไม่ปรากฎในแอปฯ PT Max Rewards กรุณาติดต่อ PT Call Center 1614
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE. 02-123-5000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด