ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ช้อปจัดหนัก รับจัดเต็ม ด้วยบัตรเครดิตอิออน โกลด์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,500 บาท

วันที่ : 5 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,485 คน
ช้อปจัดหนัก รับจัดเต็ม ด้วยบัตรเครดิตอิออน โกลด์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,500 บาท


AEON SHOP MORE GET MORE WITH AEON GOLD CARD 2019
ระยะเวลา : 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 62 (61 วัน)
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน โกลด์ วีซ่า และบัตรเครดิตอิออนโกลด์มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น
สถานที่ : ทุกร้านค้าทั่วโลก

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนโกลด์ วีซ่า และบัตรเครดิตอิออนโกลด์มาสเตอร์การ์ด ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ยอดใช้จ่ายสะสม รับเครดิตเงินคืน
20,000 - 50,000 บาท 1%
สูงสุด 500 บาท
ครบทุก 300,000 บาท 5,000
สูงสุด 30,000 บาท
*ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ, สูงสุด 30,500 บาท/บัญชีหลัก/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
รับเพิ่ม! กระเป๋าเดินทาง Esprit Gold Trolley Luggage 29 นิ้ว มูลค่า 8,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป (สูงสุด 1 ใบ / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการ)
หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนร่วมรายการทาง
(1) SMS โดยพิมพ์ SM ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 หรือ
(2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE หรือ
(3) เว็บไซต์ www.aeon.co.th ภายในระยะเวลารายการ และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน โกลด์ วีซ่า และบัตรเครดิตอิออน โกลด์ มาสเตอร์การ์ด ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 62 (61 วัน)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
  - ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 20,000 - 50,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 1% (สูงสุด 500 บาท)
  - ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 300,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท (สูงสุด 30,000 บาท)
  (รวมสูงสุด 30,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 • ผู้ถือบัตรสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้โดยไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการทาง
  (1) SMS โดยพิมพ์ SM ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
  (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
  (3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) บัญชีบัตรที่ได้ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน หรือโอนยอดใช้จ่ายเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทได้ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
 • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนและของกำนัลจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 • บริษัทจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารายการ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืนหรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
 • บริษัทจะจัดส่งของกำนัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารายการ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการรับของกำนัลหรือไม่สามารถติดต่อได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับของกำนัล ในกรณีที่ยังไม่ได้รับของกำนัล โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ของกำนัลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับของกำนัล
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดประเภท สี และรูปแบบของกำนัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของกำนัล หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • การรับเครดิตเงินคืนและของกำนัลเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด สิทธิ์ หรือบริการอื่นได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนและของกำนัล และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนและของกำนัลในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ
  (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและของกำนัล
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือทาง www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัท
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด