ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

AEON Gift 2019 รับของกำนัลเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

วันที่ : 30 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 11,349 คน
AEON Gift 2019 รับของกำนัลเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ


AEON Gift 2019
 • ระยะเวลา : 11 พ.ย. 61 - 10 ก.พ. 62
 • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตอิออน ROP, Big C และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
 • สถานที่ : ทุกร้านค้าทั่วโลก

ลงทะเบียนร่วมรายการ :  SMS โดยพิมพ์ รหัสของกำนัล (GA, GB หรือ GC) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 หรือ แอปพลิเคชัน AEON Thai Mobile หรือ เว็บไซต์ www.aeon.co.th ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตร / รายการส่งเสริมการขาย)
หมายเหตุ
 • มูลค่าของกำนัลหมวด GC เป็นราคาตลาด ณ เดือน ต.ค. 61
 • มูลค่าของกำนัล Apple Watch Series 4 (GPS) 44 mm คำนวณจากราคาเปิดตัวในต่างประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากราคาจำหน่ายในแต่ละพื้นที่
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
 • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ในการรับของกำนัลจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตโดยรวมบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 • ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์รับของกำนัลรายการเดียว โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้แก่ผู้ได้รับของกำนัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับของกำนัล โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ของกำนัลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับของกำนัล ในกรณีที่ผู้ได้รับของกำนัลปฏิเสธการรับของกำนัล ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับของกำนัล
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดสีและรูปแบบของกำนัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาของกำนัลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าอันเป็นของกำนัลมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ และมิได้เป็นผู้จัดหาของกำนัลแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 • หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกของสินค้า บริการ หรือของกำนัล กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ของกำนัลเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ได้รับของกำนัล ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และยกเว้นการมอบของกำนัลในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัล
 • บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับของกำนัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด