ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

เฮงรับตรุษจีน KTC แจก "อั่งเปา" ไม่อั้น! สูงสุด 2,018 บาท ต่อครั้ง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ด้วย TapKTC Mobile App

วันที่ : 12 ก.พ. 61
เข้าดูทั้งหมด : 392 คน
เฮงรับตรุษจีน KTC แจก "อั่งเปา" ไม่อั้น! สูงสุด 2,018 บาท ต่อครั้ง เมื่อใช้จ่ายผ่าน TapKTC Application


เฮงรับตรุษจีน KTC แจก "อั่งเปา" ไม่อั้น! 3 วันเท่านั้น! รับ Cash Back มูลค่าสูงสุด 2,018 บาท/ ครั้ง ผ่าน TapKTC Mobile Application สำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป
ได้แล้ว ได้อีก ได้ทุกวัน ไม่ต้องลงทะเบียน
ขั้นตอนการรับ KTC "อั่งเปา" แคชแบ็ค

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 16 - 18 ก.พ. 61 เท่านั้น!
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีการลงทะเบียนใช้งาน TapKTC โมบายแอปพลิเคชั่น และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายในรายการชำระค่าสินค้า/บริการปกติ, รายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบแบ่งชำระผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท โดยคำนวณจากยอดก่อนการแบ่งชำระ และรายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น โดยยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ดูเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด